Kvalifikacija vizualūs skrydžiai valdomoje oro erdvėje

Norint gauti kvalifikaciją, reikia pateikti:

1. Prašymą;

2. Vairuotojo medicinos kopija [B kategorijos ar aukštesnė]

3. Pavedimo kopiją (sumokėtas nario mokestis, jeigu reikia);

4. Pažymėjimą iš mokymo organizacijos apie pabaigtą teorinį ir praktinį mokymą kvalifikacijai „Vizualūs skrydžiai valdomoje oro erdvėje”;

5. Išlaikytą teorijos* egzamino lapą;

6. Išlaikytą praktinio** egzamino lapą;

7. RA klasės AA kvalifikacijos galiojančią licenciją;

8. Skrydžių knygelę kopiją ( su praktiniais skrydžiai, praktinių egzaminų ir egzaminuotojo įrašų.)

*Dėl teorijos egzamino laikymo prašome rašyti lic@ulopf.lt

** Praktinio egzamino egzaminuotoja paskiria ULOPF, prašome rašyti lic@ulopf.lt

Norint vesti radijo ryšį anglų kalbą privalomą pateikti ICAO anglų kalbos lygio pažymėjimą ir radijo ryšio kursų anglų kalbą baigimo sertifikatą.

ULOPF įgalioti egzaminuotojai* kvalifikacijai vizualūs skrydžiai valdomoje oro erdvėje:

Eilės nr.Egzaminuotojo vardas, pavardė
1.Arūnas Rupkus
2.Kęstutis Jurkėnas
3.Gintautas Griauzdė
4.Andrius Šiožinys

*ULOPF įgaliotų egzaminuotojų sąrašas bus pildomas.

Praktinius mokymus kvalifikacijai „Vizualūs skrydžiai valdomoje oro erdvėje” gali atlikti RA klasės instruktorius, turintis ir pateikęs ULOPF įrašą apie turimą kvalifikaciją „Vizualūs skrydžiai valdomoje oro erdvėje.

TEORIJOS PROGRAMA:

Teorinis mokymas 6 val.

  • skrydžio plano pateikimas;
  • naudojimasis AIP, NOTAM ir žemėlapiais;
  • radijo ryšio vedimo tvarka valdomoje oro erdvėje;
  • aukštimačio nustatymas;
  • įskridimas į CTR ir išskridimas;
  • vizualus atstumo ir aukščio tarp orlaivių išlaikymas;
  • kitos reikalingos valdomoje oro erdvėje procedūros.

PRAKTINIO MOKYMO PROGRAMA:

PRAKTINIO EGZAMINO LAPAS:

LENGVATOS:

PPL galiojančios licencijos turėtojai, turintys galiojančią ULO RA klasės licenciją, gali įgyti kvalifikaciją „Vizualūs skrydžiai valdomoje oro erdvėje“, išlaikius praktinių gebėjimų egzaminą.

CPL, ATPL galiojančių licencijų turėtojai, turintys galiojančia ULO RA klasės AA kvalifikacijos licenciją, gali įgyti kvalifikaciją „Vizualūs skrydžiai valdomoje oro erdvėje“, užpildę prašymą ir pateikę galiojančią licenciją. (įrašą daro RA klasės instruktorius, turintis kvalifikaciją „Vizualūs skrydžiai valdomoje oro erdvėje“).

Jeigu turite klausimų, prašome rašyti el. paštu: lic@ulopf.lt